Testimonials

{

Eram debusola?i, proasp?t muta?i în Bucure?ti, în c?utarea acelui ceva care ne va ajuta copilul s? se fac? bine. Dup? un timp am reu?it s? g?sim solu?ia (terapia comportamental?) ?i, cel mai important, omul cel mai potrivit pentru a ne ajuta – Raluca Furtuna. Înc? de la prima întâlnire ne-a dat încredere ?i speran??. Feti?a noastr? a îndr?git-o foarte repede, ?i chiar au devenit bune prietene 🙂, iar rezultatele în recuperarea copilului nostru nu au întârziat s? apar?. La scurt timp am început ?i un program de logopedie în cadrul Clinicii Veltio al?turi de Oana Paveliuc – un profesionist, care a reu?it sa îmi îndeplineasc? cea mai mare dorin??, aceea de a-mi auzi copilul spunând „mama”.
Întreaga echipa colaboreaz? pentru a avea cele mai bune rezultate. În ciuda diagnosticului de sindrom genetic foarte rar, care afecteaz? toate ariile de dezvoltare ale feti?ei noastre, în cadrul Clinicii Veltio am reu?it s? g?sim calea, prin care ea s? progreseze, ?i s? ne uimeasc? în fiecare zi. V? mul?umim pentru tot ce face?i pentru copilul nostru!

G.M.   

{
Experien?a noastr? al?turi de Clinica Veltio a început acum un an ?i jum?tate. De atunci nu putem avea decât cuvinte de laud? la adresa echipei, a terapeutilor, în special a terapeutului cu care A., feti?a noastr? a lucrat pe parcursul acestui an. Ana Barbu a dat dovad? de implicare ?i dedicare continu?. Am apreciat faptul c? în acest an marcat de pandemie s-au adaptat din mers ?i am putut face terapie online. Acest proces func?ioneaz? foarte bine pentru copilul nostru.
A. a cl?dit o rela?ie foarte strâns? al?turi de Ana. Acest lucru a ajutat-o foarte mult s? dep??easc? anumite frici ?i temeri. Anul care a trecut a fost pentru noi plin de întâmpl?ri nepl?cute, printre care pierderea unor persoane foarte dragi nou?. Pe A. a ajutat-o foarte mult terapia, a reu?it sa treac? mai u?or peste cele întâmplate datorit? profesionalismului Anei.
De asemenea, a reu?it s? înve?e lucruri pe care noi ne-am chinuit ani de zile s-o înv???m. A. face progrese ?i în ceea ce prive?te comportamentul, în?elegerea emo?iilor ?i alte dificult??i pentru care are nevoie de terapie. Mul?umim echipei Veltio!

F.P.  

{
Am vrea s? mul?umim echipei minunate de la Clinica Veltio pentru r?bdarea ?i grija de care au dat dovad?, dar ?i pentru profesionalismul ?i dedicarea cu care ne ajut? s? facem fa?? provoc?rilor pe care le întâmpin?m în familie. La Veltio avem parte de oameni implica?i ?i datorit? vou? am v?zut ?i vedem constant progrese care ne dau speran?a c? vom avea un viitor mai bun, diferit de scenariul negativ pe care ni-l imaginam la început. Copilul nostru era non-verbal, nu-?i putea exprima în niciun fel nevoile. Acum, mul?umit? ?edin?elor de logopedie cu Oana Paveliuc ?i sub coordonarea Raluc?i Furtun?, avem un copil verbal care a recuperat 2,5 ani achizi?ie în 6 luni de terapie comportamental? ?i logopedie, ceea ce pentru noi este impresionant! Credem c? doar în echip? se pot realiza lucruri m?re?e! Sunte?i The best!!!

T.B.  

{
A? dori s? scriu câteva cuvinte despre Ana Barbu, terapeutul care lucreaz? de ceva timp cu al meu copil. Ana este un terapeut foarte serios, organizat, punctual ce caut? metode de a capta interesul copilului. Ea pune întreb?ri relevante p?rintelui, cerând ?i oferind constant feedback. Deseori propune subiecte de dezbatere cu privire la îmbun?t??irea calit??ii terapiei. ?ine cont de nivelul copilului ?i încearc? o abordare natural? a procesului de consiliere ?i dezvoltare personal?. M. ?ine foarte mult la ea ?i î?i dore?te s? continue „emisiunile”, discu?iile ?i „play date”-urile lor. ?ine s? o anun?e dac? nu reu?esc s? se vad? din cauza unor modific?ri de program. Pentru el e important? p?rerea Anei ?i e ner?bd?tor s? o vad? mai des, mai ales pentru c? pe parcursul pandemiei ?edin?ele s-au desf??urat ?i online. Suntem foarte mul?umi?i de colaborarea cu Veltio!

G.M.  

{
Mul?umim mult echipei Veltio pentru sprijinul oferit în dezvoltarea abilit??ilor ?i gestionarea problemelor comportamentale ale copilului nostru de-a lungul unui proces complex de înv??are. De 9 luni avem parte de o echip? de terapie motivat?, dinamic? ?i inventiv?, care d? dovad? de mult? r?bdare ?i blânde?e, având al?turi un coordonator exceptional cu o vast? experien?? pe care nu preget? s? o împ?rt??easc?. A?i reu?it s? ne reda?i speran?a pe acest drum greu de parcurs, iar pentru asta v? suntem recunosc?tori.

V.R.  

{
Mul?umim din suflet terapeu?ilor no?tri care au f?cut ca progresul copilul nostru s? fie vizibil. Mul?umim domni?oarei Ana Barbu, care a adaptat programul de terapie astfel încât ?edin?ele s? se poat? desf??ura online. Asta pentru a nu exista întreruperi ce ar fi putut afecta rezultatele pozitive ob?inute anterior acestei situa?ii pandemice. Mul?umim domni?oarei Andreea Tudosie, care ne ajut?, atât pe noi cât ?i pe copilul nostru s? evolu?m. Îi mul?umim pentru tot calmul ?i priceperea de care d? dovad?. Îi mul?umim pentru ajutorul oferit în a gestiona momentele mai pu?in bune ale copilului nostru. Prin metodele folosite chiar îl ajut? s? le dep??easc?. Mul?umim întregii echipe Veltio pentru tot profesionalismul de care a?i dat dovad?, dar ?i pentru ajutorul acordat ?i în?elegerea nevoilor noastre!

I.M.  

{
Am început s? fac psihoterapie în prim?vara acestui an, dup? multe ezit?ri, amân?ri ?i oarecum neîncrez?toare. Mai f?cusem cu ani în urm?, nu era ceva nou pentru mine, dar acum, pe un fond acut de descurajare, îmi era greu s? cred c? îmi va folosi. Am avut, îns?, norocul s? o întâlnesc pe Anca Grigora?, ?i am constatat în scurt timp c? acest demers func?ioneaz? ?i m? ajut?. Ceea ce m-a încurajat, dincolo de c?ldura ?i în?elegerea pe care le-am primit ?i le primesc cu fiecare ?edin??, este metoda bazat? pe studii de specialitate. Întotdeauna am fost atras? de partea ra?ional?, ?tiin?ific?, ?i nu m? simt în stare s? adopt metode dincolo de ra?ional. Anca mi-a propus o serie de exerci?ii care au func?ionat ?i, într-un timp destul de scurt, au dat roade. Cea ce m? surprinde pl?cut ?i continuu la fiecare ?edin?? este modul cum vede imediat ?i îmi semnaleaz? tot felul de indicii care m? ajut? s? am o perspectiv? nou? ?i benefic? asupra lucrurilor. Este greu s? te prive?ti din exterior, ?i ajut? foarte mult s? ai pe cineva care s? te îndrume, cu tact ?i în?elegere, s? descoperi adev?ruri vindec?toare despre tine însu?i. Un astfel de psihoterapeut este Anca Grigora?, ?i mi se pare minunat faptul c? exist? profesioni?ti ca ea în acest domeniu. Demersul nostru continu?, dar ?tiu deja c? atunci când se va încheia, m? voi sim?i îmbog??it? cu o experien?? benefic?, pe care voi fi capabil? s-o duc mai departe pe cont propriu.

D.N.  

{
Pu?tiul meu a fost diagnosticat cu TSA la 2 ani jumate. Curând se fac 3 ani de când suntem implica?i într-un proces de terapie ?i nu este un drum deloc u?or. Am trecut prin diverse centre, terapeuti ?i speciali?ti. La Clinica Veltio am ajuns prin recomandare ?i oricum auzisem multe persoane care au lucrat ani buni al?turi de Raluca Furtun?, specialistul pe care l-am ales, ?i au ob?inut doar rezultate bune. De?i m? consider un om tare pozitiv, care încearc? mereu s? vad? binele din situa?ii ?i care nu se las? doborât de obstacolele care mai apar, mi-a fost team?. Team? de un nou început, de adaptare, de reac?ia copilului meu, de închegarea unei alte echipe. Dar teama s-a spulberat când Raluca a ap?rut în via?a noastr?, nu ca o Furtun?, ci ca un curcubeu.
Ne-a dat idei, variante, solu?ii. Ne-a dat o gur? de aer proasp?t când sim?eam c? începem s? ne sufoc?m. Nu este doar un specialist, ci un îndrum?tor, un sf?tuitor, un coechipier, un prieten. Este omul la care apel?m când nu ?tim (?i nu doar atunci). Este cea care ne scoate din dileme, este cea care ne sus?ine ?i încearc? mereu s? g?seasc? cea mai bun? alternativ?. ?i e continuu atent? la copil. Încearc? mereu s? se adapteze la ceea ce are el nevoie, s? muleze planul terapeutic pe necesit??ile ?i sensibilitatile lui. Iar pe noi p?rin?ii ne ascult? când avem probleme ?i mereu face tot ce ?ine de ea s? ne ofere cele mai bune ie?iri din impas. Suntem tare recunosc?tori c? o avem al?turi de noi ?i ne dorim sa mergem al?turi de ea pe acest drum, pân? acolo unde avem destina?ia!

D.T.  

{
Dup? o scurt? c?utare pe internet ?i pe grupurile de profil am ajuns la concluzia ca Veltio este o alegere bun? pentru a începe terapia. B?ie?elul nostru abia fusese diagnosticat cu TSA ?i în decurs de o s?pt?mân? am g?sit un loc disponibil la Veltio ?i am început imediat.
Acum, la 1 an de când am început colaborarea cu clinica Veltio pot spune cu mâna pe inim? c? am luat cea mai bun? decizie pentru copilul meu.
În urm? cu 1 an acesta nu fomula propozitii din mai mult de 3 cuvinte, ecolalia era foarte accentuat? , avea câteva comportamente stereotipe specifice ?i îmi d?dea impresia c? nu în?elege ce comunic cu el.
Terapeutul ?i coordonatorul, nostru Andreea Tudosie s-a în?eles cu el înc? de la prima ?edin??, este o chimie extraordinar? între ei. Atât de mult a pl?cut-o încât de la a doua ?edin?? a r?mas de bun? voie la clinic? f?r? plânsete sau proteste. La scurt timp dup? aceea, A. a început s? vorbeasc? din ce în ce mai mult ?i în prezent comunic? ?i face fraze mult mai elaborate. Ecolalia a disp?rut în proportie de 70%. Dup? 3-4 luni de terapie au disp?rut ?i comportamentele stereotipe. În prezent în?elege ce comunic?m cu el ?i coopereaz?. Toata familia ?i educatorii de la gr?dini?? au observat cât de mare este diferen?a între copilul de acum 1 an ?i cel de acum. Dup? doar un an de colaborare cu Veltio am convingerea c? fiul meu va fi un adult independent ?i perfect func?ional.
Din partea Clinicii am primit mereu în?elegere, oricare ar fi fost dificult??ile pe care le-am întâmpinat.
Andreea Tudosie este pentru noi mai mult decat un specialist. Îi mul?umesc din tot sufletul pentru blânde?ea, c?ldura ?i calmul de care d? dovad? la fiecare ?edin??. Pot vorbi în numele întregii familii atunci când spun c? pentru noi este deja ca un membru al familiei. Rar mi-a fost dat s? întâlnesc o persoana atât de dedicat?, calm? ?i în?eleg?toare.
Din partea noastr?, întreaga echip? Veltio prime?te nota 10. Am s?-i recomand de fiecare dat? cu cea mai mare încredere!

D.N.  

en_USEnglish
Facebook Messengeer Whatsapp