Familia este locul în care ne form?m, poate, cel mai mult. Un mediu familial nes?n?tos afecteaz? func?ionarea membrilor s?i pe termen lung. De aceea, terapia de familie devine de dorit, dac? nu chiar necesar?, atunci când familia se confrunt? cu o dinamic? dezechilibrat?.

Terapia de familie abordeaz? familia ca întreg ?i nu procesele individuale ale membrilor s?i. De aceea, ea este recomandat? mai ales atunci când apar dificult??i de rela?ionare între membrii familiei, probleme de comportament ale copiilor sau dinamici emo?ionale greu de gestionat.

În continuare, afl? ce este terapia de familie, ce presupune procesul terapiei, cum te poate ajuta ?i dac? este timpul s? începi un astfel de proces împreun? cu membrii familiei tale.

 

Ce este terapia de familie?

Conform literaturii de specialitate, terapia de familie este ?o form? structurat? de psihoterapie care are ca scop reducerea stresului ?i a conflictului prin îmbun?t??irea sistemului de interac?iuni dintre membrii familiei?. 

Terapia de familie vizeaz? familia ca sistem. Unele dinamici ?i roluri incon?tiente se activeaz? doar în contextul familial, fiind greu de identificat ?i tratat în terapia individual? sau de cuplu.

De multe ori, oamenii ajung s? se poarte diferit în rela?ie cu familia lor. Acest lucru se întâmpl? pentru c? fiecare ocup? o pozi?ie în cadrul familial, are un rol bine definit ?i urmeaz? regulile nescrise ale sistemului din care face parte.

Terapia de familie abordeaz? chiar aceste seturi de reguli de interac?iune, rolurile asumate sau impuse ?i calitatea comunic?rii. A?adar, clientul în acest tip de terapie este familia, în complexitatea ei.

terapia

Terapia de familie: tipuri

În func?ie de principiile pe care se bazeaz?, exist? mai multe tipuri de terapie de familie, precum:

Terapia sistemic? de familie

A?a cum îi spune ?i numele, acest tip de terapie trateaz? familia ca sistem. Scopul acesteia este acela de a ajuta familia s? recunoasc? pattern-urile nes?n?toase de interac?iune ?i s? schimbe regulile rela?ion?rii în familie. 

Terapia narativ? de familie

Acest tip de terapie se bazeaz? pe delimitarea familiei de problem?. Astfel, scade stigma fa?? de unii membrii ai familiei ?i este încurajat? împlicarea în proces a tuturor. Terapia narativ? permite fiec?ruia s? interac?ioneze cu problema acuzat? ?i s? reproceseze dinamica familial?.

Terapia structural? de familie

Terapie se concentreaz? pe modul în care este structurat? familia, pe subgrupurile din interiorul ei (al so?ilor, al fetelor, etc) ?i grani?ele între acestea. Se face referire la limitele personale ?i la regulile indirecte care dicteaz? interac?iunile în familie.

Indiferent de metoda în care este format, terapeutul va avea în vedere ?i aspecte de baz? ale interven?iei: respectul fa?? de opiniile tuturor membrilor familiei, ascultarea empatic? ?i lipsa judec??ilor.

 

Cum ?tii c? ai nevoie de terapie de familie?

De multe ori, terapia de familie este recomandat? de psihoterapeutul copilului, al unuia dintre membrii familiei sau cel de cuplu. Totu?i, în lipsa unei recomand?ri de la un specialist, te po?i ghida dup? câteva repere:

 • Familia nu are o structur? bine definit? (ex. Nu exist? un lider al familiei);
 • Exist? inversiuni de roluri în familie (ex. Un copil are responsabilit??ile unui p?rinte);
 • Limitele personale nu sunt respectate (ex. Membrii familiei nu au intimitate);
 • Exist? conflicte frecvente între membrii familiei (ex. Se abordeaz? des teme care pot stârni un conflict);
 • Regulile sunt inconsecvente (ex. P?rin?ii seteaz? unele reguli pentru copii, iar bunicii urmeaz? alte reguli).
 • O problem? se men?ine în ciuda interven?iilor trecute (ex. Un copil este anxios ?i dup? terapia individual? ?i consilierea mamei).

De multe ori, terapia de familie este recomandat? ca urmare a unor comportamente neobi?nuite ale copiilor. Ace?tia din urm? sunt dependen?i de dinamica familial? pentru o s?n?tate emo?ional? bun? ?i sunt cei mai reactivi la problemele din aceast? dinamic?. 

 

Ce beneficii are terapia de familie?

Dac? ai recunoscut unele dintre situa?iile de mai sus ?i în familia ta, terapia de familie te poate ajuta. Iat? cum:

 • Încurajeaz? con?tientizarea dinamicilor problematice. Vei putea recunoa?te situa?ii ?i comportamente nes?n?toase, chiar dac? sunte?i obi?nui?i cu ele.
 • Sus?ine redefinirea rolurilor în familie. Fiecare membru al familiei va putea s? î?i asume rolul cuvenit în familie, în mod optim. (ex. P?rin?ii vor lua deciziile importante ?i vor urm?ri s? îndeplineasc? nevoile copiilor, nu invers.)
 • Îmbun?t??e?te comunicarea între membrii familiei. Ve?i înv??a ?i exersa metode non-violente ?i eficiente de comunicare.
 • Restabile?te limitele s?n?toase între membrii familiei. Ve?i înv??a s? rela?iona?i unii cu ceilal?i de la o distan?? emo?ional? potrivit?, f?r? s? existe dinamici de dependen?? sau de izolare excesiv?.
 • Cre?te implicarea membrilor în via?a de familie. Odat? ce cadrul familial devine mai sigur ?i mai pl?cut, ve?i fi mai implica?i în rela?ii ?i mai apropia?i.

O familie care duce la bun sfâr?it terapia este o familie mai s?n?toas? ?i mai matur?. Membrii familiei se simt valoriza?i, exist? atât apropiere, cât ?i autonomie, iar dinamica de grup este îmbun?t??it?.

 

Terapia de familie – la ce s? te a?tep?i?

Dac? te gânde?ti serios s? propui familiei tale terapia, iat? la ce s? te a?tep?i într-un astfel de proces.

 • ?edin?ele de terapie de familie dureaz?, de obicei 90 de minute ?i sunt s?pt?mânale. Aceast? frecven?? poate varia în func?ie de nevoile ?i disponibilitatea familiei. 
 • La ?edin?ele de terapie de familie este necesar s? fie prezen?i to?i membrii familiei. Terapia de familie poate dura, în general, între 5 ?i 20 de ?edin?e, în func?ie de complexitatea dificult??ilor ?i ritmul familiei. 
 • Terapeutul va avea o abordare obiectiv?, respectuoas? ?i echidistant? fa?? de membrii familiei. De obicei, persoana de contact este cea care se introduce prima ?i care ini?iaz? interac?iunea cu terapeutul. 
 • Terapia de familie începe cu o evaluare a dinamicii de grup, a mecanismelor de a face fa?? ?i a alian?ele din interiorul familiei.  Astfel, terapeutul va dezvolta un plan de interven?ie ?i va putea face recomand?ri. 

Pentru ca terapia de familie s? î?i ating? obiectivul, terapeutul va folosi o serie de tehnici, descrise mai jos.

 

Terapia de familie – tehnici

Te po?i a?tepta ca terapia de familie s? fie una directiv?, în care terapeutul este activ. El va pune întreb?ri membrilor familiei, va crea spa?iu pentru exprimare ?i va oferi sugestii de implementat acas?. 

Printre tehnicile folosite în terapia de familie se num?r?:

 • întreb?rile deschise, 
 • indica?iile paradoxale (ex. Pân? la ?edin?a urm?toare va trebui s? v? certa?i de 5 ori, nici mai mult nici mai pu?in)
 • încurajarea exprim?rii membrilor pasivi ai familiei,
 • crearea unor ritualuri în familie (ex. Rutina revederii seara acas?),
 • plasarea p?rin?ilor în rol de terapeut (ex. Tu ce ai face acum ca s? lini?te?ti anxietatea fiului t?u?).

Terapia de familie poate indica roluri pe care membrii familiei ?i le asum? incon?tient ?i stiluri specifice de interac?iune. Cei care î?i doresc s? aprofundeze aceste aspecte, pot începe un proces individual, separat. 

 

Terapia de familie te poate ajuta atunci când modul în care func?ioneaz? familia ta devine neproductiv. Fie c? este vorba despre o familie cu copii mici, cu copii adul?i sau o familie extins?, terapia va reechilibra acele roluri ?i reguli care creeaz? conflict. 

Odat? reorganizat sistemul familial, fiecare dintre membrii familiei va putea descoperi un mod de rela?ionare mai s?n?tos. Astfel, rezultatele terapiei de familie se pot propaga ?i în alte arii ale vie?ii.

en_USEnglish
Facebook Messengeer Whatsapp