Business

Business Services

Având în vedere dinamica vie?ii profesionale actuale, devine din ce în ce mai important pentru organiza?ii s? acorde prioritate s?n?t??ii mintale, emo?ionale ?i fizice a angaja?ilor lor. Acest lucru nu numai c? asigur? o echip? mai fericit? ?i mai stabil?, dar previne ?i absenteismul, fluctua?ia constant? a personalului ?i conflictele la locul de munc?.

La Veltio oferim o serie de ateliere practice care pot fi livrate în cadrul organiza?iei dumneavoastr? de c?tre unul dintre psihologii no?tri. Acestea pot avea o tem? prestabilit? sau pot fi create special pentru nevoile fiec?rei companii.

Iat? câteva dintre temele abordate în cadrul workshop-urilor noastre:

Tehnici de prim ajutor în s?n?tate mintal?

Este important s? recunoa?tem semnele problemelor de s?n?tate mintal? ?i s? în?elegem în ce fel acestea ne pot afecta via?a personal? ?i profesional?. A?a cum majoritatea angaja?ilor beneficiaz? de servicii medicale atunci când se confrunt? cu o form? de suferin?? fizic?, e la fel de important c? ei s? acceseze îngrijirea necesar? atunci când suferin?a lor este de natur? psihic?. Pentru asta, membrii echipei vor înv??a s? recunoasc? semnele cele mai comune ale problemelor de s?n?tate mintal?, astfel încât s? poat? solicita ajutor specializat sau s? ofere sprijin colegilor în leg?tur? cu dificult??ile cu care se confrunt?.

Managementul eficient al stresului

Atelierul nostru de gestionare a stresului va ajuta membrii echipei dumneavoastr? s? în?eleag? mai bine natura stresului ?i sursele sale, dar ?i poten?ialele efecte d?un?toare. De asemenea, va modela abilit??i eficiente pentru a recunoa?te, reduce ?i gestiona nivelul de stres, dar ?i de a transforma stresul negativ în entuziasm ?i surs? de motiva?ie. În urma acestui program, participan?ii experimenteaz? beneficii semnificative atât în ??munca lor, cât ?i în via?a personal?. Folosind metode din psihoterapie, membrii echipei dumneavoastr? vor exersa metode cognitive ?i tehnici de relaxare dovedite ?tiin?ific pentru a gestiona stresul ?i a spori rezisten?a în cele mai dificile circumstan?e.

Coaching pentru performan??

Crearea unui mediu de lucru în care oamenii s? simt? c? sunt parte dintr-un întreg este responsabilitatea celui care îi conduce. Obiectivul nu este s? v? concentra?ii pe obstacolele care stau în cale, ci s? începe?i s? face?i lucruri care vor avea un efect pozitiv, de durat?, asupra celor din jurul vostru. Liderii care î?i asum? rolul de coach creaz? condi?iile necesare pentru o cultur? de înalt? performan?? ?i vor avea impact dincolo de rezultatele imediate. Aplicarea unei perspective bazate pe abordarea ?Solution Focused? ofer? o modalitate puternic? dar subtil? c?tre o astfel de schimbare, care te duce dincolo de idei învechite, înlocuind teoriile ?i metodele prea complicate cu o abordare dinamic? care ofer? rezultatele pe care ?i le dore?ti. Prin acest workshop, oferim un set de abilit??i practice accesibile, care func?ioneaz? prin livrarea de cuno?tin?e, resurse, pove?ti de succes ?i idei de ac?iune c?tre cei implica?i.

Gestionarea persoanelor dificile

Modalitatea prin care alegem s? comunic?m cu persoanele dificile face diferen?a în felul în care se desf??oar? întreaga colaborare cu acestea. Prin masterarea unor modalit??i eficiente de a face fa?? scenariilor comune la locul de munc?, a stilurilor de comunicare asertiv? ?i gestionare interac?iunea cu astfel de persoane, membrii echipei dumneavoastr? vor returna rezultate diferite ?i vor experimenta un nivel îmbun?t??it de satisfac?ie profesional?.

Dezvoltarea unei echipe motivate

În cadrul acestui workshop vom examina împreun? deficien?ele sistemelor actuale de recompensare ?i vom propune un mod diferit de a ne uita la motiva?ie. Vom explora un tip de gândire ?i o raportare bazat? pe ?tiin?? ?i alimentat? de nevoia noastr? înn?scut? de a ne controla propriile vie?i, de a înv??a ?i a crea lucruri noi, de a deveni mai buni ?i de a face lumea un loc mai bun. Metodele de cre?tere a motiva?iei folosite în cadrul programului sunt bazate pe principii din economia comportamental? ?i facilitate prin tehnici din terapia cognitiv- comportamental?.

Dezvoltarea rezilien?ei emo?ionale

Rezilien?a emo?ional? st? la baza unor abilit??i fundamentale ce pot face diferen?a în eficien?a ?i rezultatele ob?inute la locul de munc?. Programul nostru ofer? solu?ii practice de îmbun?t??ire a acestei abilit??i, înv??ându-i pe participan?i s? practice con?tientizarea de sine, reglarea emo?ional?, dezvoltarea unei mentalit??i flexibile ?i aten?ia la reac?ii.

Cum s? purt?m conversa?ii de impact

Câte conversa?ii ai pe zi? Cam atât de multe oportunit??i ai pentru a facilita schimbarea cu succes în via?a ta personal? ?i profesional?.
Fie c? este vorba despre o conversa?ie de 5 minute pe hol cu colegii, o revizuire a unei situa?ii dificile la locul de munc? sau o discu?ie delicat? cu un prieten, aceste dialoguri se pot dovedi semnificative în interac?iunea cu ceilal?i.
Limbajul are o putere mult mai mare decât cea de a transmite informa?ii. Acesta ne define?te ?i ne influen?eaz? modul în care ne form?m opiniile. Mai mult decât atât, el ne ajut? s? ne exprim?m ?i s? ne facem în?ele?i, iar în?elegerea st? la baza oric?rei colabor?ri de succes. Acest workshop practic ?i interactiv, bazat pe tehnici de coaching din abordarea Solution Focused î?i poate dezvolt? rapid abilit??ile conversa?ionale potrivite în situa?ii variate din via?a de zi cu zi. Cursul va oferi participan?ilor oportunit??i de a-?i explora propriile dileme ?i provoc?ri în comunicare, lucrându-se concret pe situa?iile în care î?i doresc s? aib? impact.
Workshop-urile au o durat? de variabil?, în func?ie de nevoile identificate ?i de num?rul de participan?i ?i se bazeaz? pe diverse metode psihoterapeutice sus?inute ?tiin?ific cum ar fi tehnicile cognitiv-comportamentale, abordarea Solution – Focused sau tehnici din psihoterapia experien?ial?. Acestea sunt create ?i facilitate de unul dintre psihologii no?tri ?i se bazeaz? pe o experien?? de înv??are interactiv?.
en_USEnglish
Facebook Messengeer Whatsapp