Întreb?ri Frecvente

De ce e o idee bun? s? contactez un psiholog?
S-ar putea s? existe multe motive diferite pentru a vedea un psiholog. S-ar putea s? treci printr-un moment deosebit de dificil din via?a ta ?i s? ai nevoie de sprijin. S-ar putea s? te sim?i frustrat/? de repetarea anumitor tipare din via?a ?i rela?iile tale cu ceilal?i ?i s?-?i dore?ti s? te în?elegi mai bine ?i s? faci alegeri mai utile. S-ar putea s? te confrun?i cu o anumit? dificultate sau set de simptome ?i s? ai nevoie de ajutor cu acestea pentru a dezvolta?i noi abilit??i de a le face fa??. A vedea un psiholog ar putea fi, de asemenea, o parte a propriului proces de dezvoltare personal?. Oricare ar fi problema, o prim? consulta?ie ?i chiar o evaluare psihologic? te poate ajuta s? în?elegi cum consilierea psihologic? ar putea fi de ajutor ?i cum ar putea avea un impact pozitiv asupra problemelor tale actuale.
Care este diferen?a dintre un psiholog ?i un psihiatru?
Un psiholog a studiat timp de minimum 5 ani pentru a ob?ine primul grad de licen?? ?i o diplom? de master sau formare profesional? continu? în psihologie ?i ulterior într-o form? de psihologie aplicat?. Psihologii se preg?tesc într-o serie de abord?ri terapeutice diferite ?i, de asemenea, în cercetarea ?i evaluarea rezultatelor tratamentului psihologic. Acest lucru le permite s? adopte o abordare ?tiin?ific? ?i informat? a dificult??ilor mentale ?i emo?ionale. Psihologii se preg?tesc, de asemenea, într-o serie de abord?ri terapeutice, care le permite s? adapteze abordarea terapeutic? la individ, mai degrab? decât s? încerce s? se potriveasc? individului la o abordare. Acest lucru permite o mai mare flexibilitate ?i o potrivire mai bun? pentru diversele nevoi ale diferi?ilor clien?i.

Un psihiatru este un medic calificat medical care are specializare în domeniul psihiatriei. Aceasta înseamn? c? un psihiatru poate exclude cauza fizic? a dificult??ilor dvs. ?i poate comanda teste ?i poate prescrie medicamente. Acesta este un lucru pe care numai medicii îl pot face. Unii psihiatri au urmat, de asemenea, o preg?tire specializat? în psihoterapie, care îi plaseaz? într-o pozi?ie unic? pentru a putea în?elege atât corpul, cât ?i mintea ?i s? lucreze flexibil între prescrierea medicamentelor ?i terapie psihologic?.

Do I need to see a psychologist or a psychiatrist?
În func?ie de natura ?i severitatea dificult??ilor cu care te confrun?i, este posibil s? ai nevoie s? consulta?i un psiholog, un psihiatru sau ambii speciali?ti. Psihologii sunt exper?i în tratarea problemelor printr-o anumit? metod? terapeutic?, în timp ce psihiatrii au predominant expertiz? în gestionarea tulburarilor mentale prin medica?ie. Dac? nu e?ti sigur cu cine trebuie s? rezerva?i o întâlnire, putem discuta diferite op?iuni cu tine. ?i-?i vom oferi mai multe informa?ii despre ceea ce ar putea fi cel mai potrivit pentru nevoile tale actuale.
Ce se întâmpl? la prima ?edin???
În timpul primei ?edin?e ve?i discuta în detaliu despre motivul pentru care solici?i o asistare ?i despre dificult??ile tale. actuale. De asemenea, se poate începe un proces de evaluare psihologic? ?i se poate înregistra un istoric detaliat pentru a putea în?elege în contextul vie?ii ?i experien?elor individuale. Acest lucru ne va permite s? dezvolt?m o formulare psihologic? a problemelor tale ?i o strategie personalizat? de abordare. Pân? la sfâr?itul evalu?rii, care dureaz? în principiu una sau dou? întâlniri, vom face o recomandare cu privire la ce abordare terapeutic? ar putea fi util? pentru dificult??ile tale ?i vom conveni asupra unui num?r ini?ial de sesiuni dac? dore?ti s? începi un proces de terapie. Uneori, pe baza informa?iilor pe care ni le oferi?i în timpul contactului ini?ial, v? putem recomanda s? consulta?i ?i al?i speciali?ti care v-ar putea ajuta.
De câte întâlniri am nevoie pentru a vedea îmbun?t??iri?
Ritmul progresului ?i al schimb?rii variaz? semnificativ în func?ie de natura dificult??ilor tale. Unele abord?ri terapeutice pe care le oferim sunt de scurt? durat?, deci ar trebui s? pute?i observa o schimbare în câteva sesiuni. Alte abord?ri sunt pe termen lung, deoarece se adreseaz? tiparelor de lung? durat? ale individului care s-au dezvoltat pe parcursul vie?ii. În timpul evalu?rii ini?iale, specialistul ar trebui s? v? poat? oferi câteva îndrum?ri despre abordarea terapeutic? cea mai indicat? ?i durata probabil? a tratamentului în prim? instan??.
Nu sunt sigur dac? terapia este pentru mine, ar trebui s? vin?
O consulta?ie ?i o evaluare ini?ial? te poate ajuta s? în?elegi mai bine dac? terapia este ceva de care ai putea beneficia. Nu ai nicio obliga?ie s? continui procesul dup? ce se finalizeaz? etapa de evaluare, îns? vei avea r?spunsurile necesare pentru a lua o decizie. Desigur, felul în care dore?ti s? abordezi ceea ce afli în timpul procesului de evaluare depinde numai de tine.
Care este abordarea psihologilor de la Veltio?
?Este mai mult decât a vorbi cu cineva. De?i terapeu?ii no?tri folosesc o varietate de modalit??i, toate tratamentele noastre respect? patru principii de baz?.

    1. Abordarea bazat? pe obiective terapeutice

Terapeu?ii no?tri folosesc o gam? larg? de tehnici terapeutice, inclusiv terapia cognitiv-comportamental?, terapie bazat? pe resurse ?i solu?ii, analiz? comportamental?, terapie experien?ial?, psihoterapie de familie ?i metode împrumutate din interviul motiva?ional ?i terapie dialectic – comportamental?. De asemenea, avem speciali?ti în terapie senzorial?, logopedie ?i meloterapie care pot implementa programe bazate pe nevoie specifice. Cu toate acestea, nu tehnica este cea care ne conduce abordarea, ci designul terapeutic care apare din nevoile clientului. Tehnica este pur ?i simplu instrumentul pe care îl folosim pentru a ajuta clientul, iar instrumentele selectate se bazeaz? pe nevoile ?i circumstan?ele unice ale clientului.

    2. Abordarea non-patologic?

Nu urm?m o abordare patologic? a tratamentului. Cu alte cuvinte, nu consider?m provoc?rile clien?ilor no?tri ca fiind limit?ri în calea progresului. Credem cu adev?rat c? fiecare persoan? are resursele ei ?i c? faptul de a le identifica duce la evolu?ie. Ne organiz?m abordarea în jurul în?elegerii c? realit??ile incon?tiente pe care le-am creat, dar ?i abilit??ile sau obiceiurile noastre pot fi schimbate ?i dezvoltate.

    3. Constructivism

Aceasta se bazeaz? pe no?iunea c? fiecare om î?i construie?te experien?a de via?? ?i o percepe ca pe propria realitate. Facem acest lucru în mod incon?tient, atât în ??sens neurobiologic, cât ?i în sens psihosocial. Deoarece fiecare î?i construie?te propria perspectiv? de via?? ?i î?i atribuie propriile semnifica?ii percep?iilor, nu exist? o versiune obiectiv ?corect?? a realit??ii. Ceea ce înseamn? acest lucru este c? nu exist? o cale stabilit? c?tre care terapeu?ii ar trebui s?-?i îndrume clien?ii; în schimb, terapeutul accept? validitatea oric?rei realit??i existen?iale în care tr?ie?te clientul. Scopul nu este de a distruge realitatea cuiva, ci de a folosi un proces creativ ?i progresiv pentru a-i ajuta s? o evolueze. Tot ce ne dorim s? ob?inem prin metodele terapeutice este o form? de a oferi clientului acces la perspective ?i resurse noi, diferite ?i de a reconstrui tiparele care-i saboteaz? starea de bine.

Pot contacta clinica în afara orelor de program?
Linia telefonice principal? a clinicii este disponibil? 10 de ore pe zi, în intervalul 9-19. În afara acestui interval ne po?i contacta prin SMS, Whatsapp E-mail sau Facebook, sau chiar pe acest website, prin formularul de contact. În func?ie de ora la care trimite?i mesajul, ar putea dura câteva minute sau câteva ore pân? r?spundem. Ne str?duim s? ne ocup?m de toate solicit?rile cât mai curând posibil.
Pot s?-mi contactez psihologul în afara programului?
În func?ie de abordarea terapeutic? pe care o prime?ti, este posibil s? ai contact cu psihologul t?u. în afara orelor de program. Acest lucru este discutat ?i negociat în mod individual ?i poate varia între psihologi ?i metode terapeutice.
Tot ce discut în terapie este confiden?ial?
Da, tot ceea ce discu?i cu speciali?tii no?tri este complet confiden?ial, la fel cum sunt ?i datele personale pe care ni le oferi cu scopul de a te asista. Singurele excep?ii de la confiden?ialitate sunt în cazul în care psihologul consider? c? prezin?i un risc pentru tine sau pentru al?ii, caz în care acesta poate contacta al?i profesioni?ti implica?i în îngrijirea ta, cu scopul de a deservi scopului principal al terapiei – acela de a te ajuta s? fii bine cu tine. Acest lucru va fi întotdeauna discutat mai întâi cu tine.
Care este politica dvs. de anulare?
Pentru noi fiecare or? din programul nostru se traduce într-o ocazie de a ajuta pe cineva s? progreseze ?i s? fie bine. De aceea, î?i cerem s? contribui la acest obiectiv al nostru anulând sau modificând program?rile cu cel pu?in 24 ore înainte. Acest lucru ne permite s? ne gestion?m timpul cu respect fa?? de ceilal?i clien?i care a?teapt? s? fie v?zu?i de psihologii no?tri ?i s? ajut?m cât mai mul?i oameni.
en_USEnglish
Facebook Messengeer Whatsapp