Tuturor ne place s? fim aprecia?i ?i s? ne sim?im competen?i. Nevoia de apreciere este fireasc? ?i foarte important? de satisf?cut, atât pentru adul?i, cât ?i pentru copii. Exist?, îns?, ?i cazuri în care nevoia de a fi apreciat se transform? în a?tept?ri nerealiste pentru noi în?ine ?i pentru ceilal?i, mai exact în perfectionism.

Perfectionismul, de?i apreciat în multe situa?ii, a fost asociat mai degrab? cu un nivel sc?zut al bun?st?rii emo?ionale. 

În continuare, vei afla mai multe despre ce înseamn?, de fapt, perfectionism, cum îl recuno?ti ?i cum s? treci peste el.

 

Ce înseamn? ?perfectionism??

Perfectionismul este o tr?s?tur? psihic? bazat? pe tendin?a de a seta standarde personale ?i rela?ionale înalte. Persoanele perfec?ioniste au ?i o atitudine critic? fa?? de propriile performan?e sau de rezultatele celorlal?i.

Totu?i, perfectionismul este un concept complex ?i are mai multe fa?ete:

 • Perfectionism autoimpus – existen?a unor standarde înalte pentru propria performan?? ?i str?duin?a de a le atinge în ciuda efectelor negative.
 • Perfectionism orientat spre ceilal?i – a?teptarea ca ceilal?i s? aib? mereu rezultate perfecte sau foarte bune ?i dificultatea de a ar?ta indulgen??.
 • Perfectionism indus social – convingerea c? apropia?ii/colegii/societatea se a?teapt? la rezultate excep?ionale de la cineva ?i nu va accepta gre?elile.

Indiferent de nuan?a pe care o îmbrac?, un perfectionism necontrolat pune mult? presiune pe cel care îl tr?ie?te ?i pe cei din jur. Tot el face dificil? ?i adaptarea la circumstan?e care nu corespund a?tept?rilor. 

perfectionism

Perfectionism – calitate sau defect?

Termenul ?perfectionism? este folosit de multe ori ca sinonim pentru aten?ia la detalii, perseveren?? sau ambi?ie. Acestea din urm? sunt calit??i apreciate, în general, ceea ce face ?i perfectionismul s? devin? de dorit pentru multe persoane. 

Totu?i, conceptul de perfectionism include ?i alte aspecte, pe lâng? rezilien?? ?i o bun? organizare. În lupta de a face totul f?r? cusur, tot timpul, perfec?ioni?tii folosesc aceste calit??i. De multe ori, ei ajung s? aib? succes ?i s? fie foarte aprecia?i de societate pentru abilit??ile lor. 

Ceea ce nu se vede, îns?, în exterior, este conflictul interior ?i provocarea în a crea rela?ii armonioase. Persoanele cu o mare doz? de perfectionsim sunt descrise deseori ca firi dificile ?i sunt foarte stricte cu ele însele.

Pân? la un punct, perfectionismul poate încuraja evolu?ia personal? ?i a celorlal?i. El devine o piedic? atunci când o gre?eal? minor? este de neacceptat sau atunci când rela?iile nu se pot dezvolta din cauza ?imperfec?iunilor?.

 

Perfectionism: beneficii ?i riscuri 

Pentru c? poate fi atât o calitate, cât ?i un defect, perfectionismul poate aduce ?i avantaje ?i obstacole în vie?ile noastre.

Un perfectionism productiv presupune:
 • Implicarea în munc?
 • Con?tiinciozitate
 • Aspira?ii înalte realiste
 • Încredere în for?ele proprii
 • Independen??

 

Un perfectionism toxic este asociat cu:
 • Nevoie de control exagerat?
 • Sindromul Burnout
 • Încordare psihologic?
 • Workaholism (dependen?a de munc?)
 • Anxietate 
 • Depresie

 

Ceea ce diferen?iaz? perfectionismul productiv de cel toxic este atitudinea fa?? de gre?elile minore ?i gradul în care ne impunem ca lucrurile s? ias? perfect. 

Perfectionistul adaptat spune: ?Voi ob?ine cele mai bune rezultate posibile cu resursele pe care le am?.

Perfectionistul dezechilibrat spune: ?Trebuie s? ob?in cele mai bune rezultate indiferent de cost?.

 

Cum ?tii dac? suferi de perfectionism?

Dac? e?ti o persoan? dornic? s? fac? lucrurile bine, este posibil s? te întrebi unde este grani?a spre perfectionism. Iat? câteva semne ale perfectionismului nociv:

 • Toleran?? sc?zut? la gre?elile proprii sau ale altora;
 • Tendin?a de a se subaprecia;
 • Teama crescut? de a gre?i;
 • Atitudine critic? fa?? de sine ?i de ceilal?i;
 • Preocupare deosebit? de rezultate ?i imagine;
 • Convingerea c? vor fi accepta?i/respecta?i/iubi?i doar dac? sunt perfec?i;
 • A?teptarea ca rezultatele excelente s? fie men?inute constant;
 • Nivel sc?zut al compasiunii ?i autocompasiunii.

Un perfectionism care dep??e?te simpla dorin?? de a excela este ?i cel care va pune cele mai mari piedici în calea atingerii ?perfec?iunii? mult c?utate. Pentru c? gre?elile sunt p?r?i fire?ti ale evolu?iei personale, evitarea lor va limita ?i poten?ialul de cre?tere al unei persoane.

 

Cum treci peste perfectionism?

Din fericire, perfectionismul nu este ceva static ?i definitiv. Dac? sim?i s? te învinov??e?ti prea mult când gre?e?ti sau c? e?ti prea critic cu cei din jurul t?u, po?i apela la strategiile de mai jos:

Observ?-?i gândurile ?i emo?iile

Perfectionismul înseamn? o raportare nerealist? la propria persoan? ?i la lume. Un prim pas în reconectarea la posibilit??ile noastre reale este observarea propriilor gânduri, emo?ii ?i senza?ii corporale. 

Stabile?te un timp, preferabil zilnic, în care s? reflectezi la propriile tr?iri de peste zi. Reaminte?te-?i un moment important, pl?cut sau nepl?cut ?i scaneaz? emo?iile ?i gândurile pe care le ai în leg?tur? cu acel moment. Sau exerseaz?, în timpul zilei, recunoa?terea atitudinilor tale perfec?ioniste. Dup? o perioad?, vei putea observa pattern-uri sau face leg?turi noi între situa?ii ?i ceea ce sim?i legat de ele.

?ine un jurnal

Un bun exerci?iu de con?tientizare de sine este ?inerea unui jurnal. Nu este nevoie s? scrii în el zilnic, dac? nu sim?i. Po?i folosi jurnalul ca modalitate de a a?terne pe hârtie idei ?i gânduri personale despre ce înseamn? pentru tine a gre?i, cum vezi perfec?iunea, de ce trebuie s? faci lucrurile într-un anumit fel, etc.

Dac? vrei s? spore?ti eficien?a jurnalului, po?i scrie ?i câteva lucruri pe care le auzi de la ceilal?i cu privire la atitudinea ta fa?? de gre?eli. Poate ?i se spune des c? ai a?tept?ri exagerate, c? e?ti o persoan? dificil? sau c? ar trebui s? munce?ti mai pu?in. Aceste feedback-uri, dac? se repet? în contexte diferite, pot fi un punct de plecare în dep??irea perfectionismului.

Folose?te umorul

Perfectionismul te poate îndemna s? devii prea serios sau serioas? chiar ?i în situa?ii care nu o cer. Umorul este un bun instrument de detensionare ?i de reprocesare a anumitor gânduri ?i emo?ii. 

Po?i integra umorul în atitudinea ta fa?? de gre?eli sau în diferite obiceiuri care au leg?tur? cu perfectionismul. De exemplu, po?i face o list? cu cele mai bune gre?eli din lume, cum ar fi descoperiri importante f?cute din întâmplare. 

Discut? cu un psiholog

Multe persoane aleg s? înceap? o terapie atunci când simt c? nu pot rela?iona s?n?tos sau atunci când se raporteaz? la sine într-un mod dezechilibrat. În destule situa?ii, cauza acestor dificult??i în rela?ii ?i a convingerilor negative despre sine este chiar perfectionismul.

Un terapeut te va asculta f?r? s? te judece, iar tu po?i înv??a, în timp, s? te implici ?i în activit??i în care succesul nu este garantat. În plus, po?i înlocui fuga de gre?eli cu diferite strategii de a le gestiona, atunci când ele apar în mod natural.

 

Perfectionismul porne?te de la dorin?a fireasc? de a fi mai buni, îns? dep??e?te limitele s?n?toase atunci când î?i setezi standarde nerealiste. În astfel de situa?ii, beneficiile pe care le ob?ii prin perfectionism nu dep??esc riscurile: sindromul Burn-out, anxietate, workaholism, încordare psihologic?. 

Dac? tu sau o persoan? apropiat? ?ie tinde s? se desconsidere pe baza unor gre?eli minore ?i se critic? aspru pe sine ?i pe cei din jur, psihoterapia poate fi de mare ajutor. Pentru a completa procesul terapiei, po?i apela ?i la câteva strategii de sporire a con?tientiz?rii de sine, precum cele de mai sus.

 

en_USEnglish
Facebook Messengeer Whatsapp