Autocontrolul poate afecta toate ac?iunile copilului, de la modul în care comunic? în legatur? cu un lucru care l-a înfuriat, la dispozi?ii fluctuante în desf??urarea activit??ilor fire?ti din via?a de zi cu zi.

Nevoia de autocontrol se poate sim?i uneori ca un moft, dar influen?a sa este spectaculos de puternic?. Un studiu de referin?? efectuat de-a lungul a trei decenii a constatat c? nivelul de autocontrol al copiilor în vârst? de cinci ani, este unul dintre cei mai mari predictori ai s?n?t??ii, bun?st?rii ?i succesului lor ca adul?i. ?tiind cum s? creasc? autocontrolul, acesta îi poate ajuta pe copii s? g?seasc? o cale care îi ajut? s? prospere.

Studiul de s?n?tate ?i dezvoltare multidisciplinar Dunedin, un studiu din Noua Zeeland?, a primit laude interna?ionale pentru informa?iile pre?ioase pe care le-a scos la suprafa??. Cercet?torii au urm?rit 1000 de copii de când s-au n?scut pân? la vârsta de 32 de ani. Copiii care aveau niveluri mai ridicate de autocontrol la vârsta de cinci ani aveau mai multe ?anse ca adul?i s? fie mai s?n?to?i, mai boga?i ?i mai pu?in susceptibili de a avea dependen?? sau condamnare penal?.

Ce e autocontrolul?

Autocontrolul se refer? la posibilitatea de a gestiona comportamentele ?i emo?iile pentru a ajunge la un obiectiv pe termen mai lung. Aceasta înseamn? amânarea satisfac?iei imediate, controlul impulsurilor, toleran?a la frustrare. Poate însemna ?i perseveren?a când ne confrunt?m cu o provocare sau a-?i a?tepta cu r?bdare rândul. Nu în ultimul rând, poate fi tradus prun controlul izbucnirilor emo?ionale. Majoritatea copiilor par s? st?pâneasc? autocontrolul pân? la vârsta de zece ani.

De ce conteaza atât de mult?

Copiilor c?rora le lipse?te st?pânirea de sine nu le lipse?te neap?rat inteligen?a. Oamenii care sunt impulsivi ?i î?i asum? rapid riscurile au puncte forte valoroase. Ei sunt adesea cei care devin aventurieri, antreprenori sau inventatori. De asemenea, tot ei pot ajunge singuri s? se confrunte cu mul?ime de probleme.

Autocontrolul se alimenteaz? direct din luarea deciziilor. Un deficit de autocontrol în timpul copil?riei ar putea duce la o indisciplin? legat? de ceea ce consum?m la o petrecere, de exemplu. Sau mai mult timp pentru jocuri decât munc?. Sau câteva prea multe crize atunci când nu ne convine ceva. Pe termen scurt, consecin?ele acestor decizii ar putea p?rea destul de benigne. În timpul adolescen?ei, consecin?ele deciziilor mai pu?in bune ?i ale lipsei de autocontrol ar putea fi dezastruoase, atât pe termen scurt, cât ?i pe termen lung.

Iat? cele mai importante tipuri de autocontrol:

Autocontrolul impulsurilor

Abilitate de a gestiona propriile gânduri înainte de a ac?iona. Blocarea capacit??ii mentale cognitive este cea care îl face pe copil s? ac?ioneze din impuls.

Beneficul cheie: permite copiilor s? î?i imaginze consecin?a comportamentului lor.

Un copil cu un autocontrol slab al impulsurilor are:

  • tendin?a de înc?lcare a regulilor
  • tendin?a de a vorbi foarte mult ?i de a îi  întrerupe pe ceilal?i
  • tendin?a de amânare a efectu?rii temelor
  • concentrare a aten?iei scazut? pe sarcini de detaliu.
Autocontrolul emo?ional

Abilitatea de a gestiona emo?iile ?i de a r?mâne eficient în situa?ii stresante.

Beneficiul cheie: îi ajut? pe copii s? nu se lase cople?i?i de emo?iile negative în momentele în care percep?ia lucrurilor asteptate de ei este diferit? de cea petrecut? în realitate.

Un copil cu un slab autocontrol emo?ional are:

  • o toleran?? sc?zut? la frustrare
  • renun?? u?or la lucrurile pe care le percepe greu de realizat
  • poate avea reac?ii nepotrivite la critic?
  • percepe în via?a sa mul?i factori de stres.

To?i copiii pot deveni din când în când frustra?i ?i impulsivi. Toate acestea fac parte din dezvoltarea lor ?i din a-?i g?si rolul ?i locul în aceast? lume. Autocontrolul se construie?te în timp ?i nu se poate ob?ine peste noapte. Este o calitate care poate fi înt?rit?, indiferent de vârsta copiilor. Construirea „oamenilor mici” în adul?i asuma?i, capabili ?i echilibra?i necesit? timp. Important este s? oferi?i oportunit??ile care îi vor hr?ni frumos ?i s?-i îndrume s? devin? oamenii remarcabili ai zilei de mâine.

en_USEnglish
Facebook Messengeer Whatsapp